این واژه‌نامه به هیچ‌عنوان کامل نیست و قصدِ آن نیز کامل بودن نیست. واژه‌نامهٔ یوتوپیا نه قرار است به یک دایره‌المعارف تبدیل شود و نه قرار است یک فرهنگِ لغتِ انگلیسی-به-فارسی باشد. این واژه‌نامه هدفی به مراتب فروتنانه‌تر دارد: حینِ ترجمهٔ مطالبی که در یوتوپیا انجام می‌دهیم گاه و بی‌گاه با واژه‌ها یا اصطلاحاتی مواجه می‌شویم که معادلِ جاافتاده‌ای در فارسی ندارند. سعی می‌کنیم این واژه‌ها یا مفاهیم را در واژه‌نامه (به اختصار) معرفی کنیم و معادل‌های موجود یا پیشنهادی آن‌ها را به خوانندهٔ فارس‌زبان معرفی نماییم. علاوه بر این، گاه به واژه‌‌ها یا اصطلاح‌هایی کلیدی‌یی برخورد می‌کنیم که در فارسی شناخته‌شده هستند، ولی به جهتِ جامعیتِ نسبی در واژه‌نامه ذکر می‌شوند. مثلاً «دوچرخه» (bicycle).