Biodegradation

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

زیست‌فروسایش یا زیست‌تخریبی (Biodegradation) به فرایند تجزیهٔ یک ماده—معمولاً آلی—توسط روش‌های زیستی، عمدتاً به کمک انواع میکروب‌ها شامل باکتری‌ها، قارچ‌ها، یا آرکی‌باکتری‌ها گفته می‌شود.

مرتبط با همین واژه معادل‌های زیست‌فروسایش‌پذیری یا زیست‌تخریب‌پذیری (Biodegradability) و زیست‌فروساینده یا زیست‌تخریب‌پذیرنده (Biodegradable) را در نظر داشته باشید.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی