Community

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

اجتماع، باهَمِستان، هم‌دارگان (community) به گروهی از مردم اطلاق می‌شود که در خصوصیتی مهم مشترک هستند؛ مثلآً در نُرم‌ها، دین، ارزش‌ها و هویت. در اغلبِ موارد (ولی نه همیشه) اجتماعاتِ انسانی بر پایهٔ درکی مشترک از یک «مکان» معین واقع در یک منطقهٔ معینِ جغرافیایی شکل می‌گیرند. از این نظر، گاه می‌توان اجتماع را نوعی «جامعهٔ محلی» تلقی کرد.

در اکولوژی، اصطلاح «جامعه» یا «اجتماع» (community) به همه‌ٔ گونه‌هایی گفته می‌شود که در یک منطقه‌ٔ مشخص جغرافیایی یا یک اکوسیستم حضور دارند و با یکدیگر روابط غذایی (trophic)، رقابتی (competitive)، هم‌سفرگی (commensalism)، هم‌زیستی‌ (symbiosis)، بازدارندگی یک‌طرفه (amnesal) یا سایر روابط متقابل (mutalistic) دارتد. رابطه‌ٔ بین اعضای یک جامعه ممکن است مستقیم (مثلا یک گونه از گونه‌ی دیگر تغذیه کند) یا غیرمستقیم (دو گونه از گونه‌ی سومی تغذیه کنند) باشد. معمولاً مرزهای یک اجتماع را به سادگی و قاطعیت نمی‌توان تعیین کرد، چون اجتماعاتِ زیستی معمولاً با محیط‌ اطراف و اجتماعاتِ دیگر در ارتباط هستند. بنابراین مفهوم اجتماع یک مفهوم تقریبی و باز است. در اکولوژی، مفهوم اجتماع با مفهوم جمعیت (population) فرق می‌کند، چرا که «جمعیت» به جانوران یک گونه‌ٔ زیستی (مثلاً همه‌ی گوزن‌ها)‌ که در منطقه‌ی جغرافیایی یا یک اکوسیستم زندگی می‌کنند گفته می‌شود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی