Governance

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

حکم‌رانی (راهبری، حاکمیت، حکومت‌گرى، حکومت‌داری) (governance) به همه‌ی فرایندهای حکم‌راندن (governing) توسطِ یک دولت، بازار یا شبکه گفته می‌شود که می‌تواند روی یک خانواده، قبیله، سازمانِ رسمی یا غیررسمی، یا یک سرزمین[۱]territory اعمال شود. حکم‌رانی می‌تواند توسطِ قانون، عرف[۲]norm، قدرت یا زبان اعمال شود. حکم‌رانی به تمامی فرایندهای تصمیم‌گیری توسطِ بازی‌گرانِ درگیر در یک مشکل، که نهایتاً منجر به ایجاد، تقویت و یا بازتولیدِ نُرم‌ها و نهادهای اجتماعی می‌شود، مربوط است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. territory 

  2. norm 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی