Conservation

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«حفاظت» (conservation) به نگاه‌داشت، پاس‌داری و محافظت از آن‌چه دارای ارزش تلقی می‌شود گفته می‌شود. «حفاظتِ محیطِ زیست» به مجموعه‌ی سیاست‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که در راستایِ حفاظت از تنوع زیستی (biodiversity) و همبستگی (integrity) یک اکوسیستم انجام می‌شوند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی