Foodshed

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

حوضه‌ی غذاریز (foodshed) به منطقه‌ای جغرافیایی گفته می‌شود که غذایِ یک جمعیتِ معین را تأمین می‌کند. این منطقه شاملِ همه‌ی جریان‌هایِ غذایی می‌شود: ناحیه‌ای که غذا در آن تولید می‌شود، جایی که در آن مصرف می‌شود و مسیرهایی که از طریقِ آن‌ها توزیع می‌گردد. در بسیاری از موارد حوضه‌ی غذاریز به مثابهِ یک فضایِ «اجتماعی-جغرافیاییک» در نظر گرفته می‌شود که در یک مکانِ معین و یک بسترِ طبیعیِ معین جا گرفته است.

حوضه‌ی غذاریز مفهومی مشابهِ حوضه‌ی آبریز (watershed) دارد. منتها حوضه‌ی آبریز به منطقه‌ای گفته می‌شود که آبِ آن به ناحیه‌ای معین جاری می‌شود. در ضمن، حوضه‌ی غذاریز، برخلافِ حوضه‌ی آبریز که مفهومی صرفاً جغرافیایی است، معمولاً به صورتِ یک مفهومِ ترکیبی (اجتماعی – جغرافیایی‌) توصیف می‌شود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی