Carbon sequesteration

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

ترسیبِ کربن (carbon sequestration) به روندِ ذخیره‌ی کربنِ موجود در هوا در خاک و گیاهان گفته می‌شود. این روند باعث می‌شود که از میزانِ دی‌اکسیدِ کربن موجود در جو کاسته شده و اثرِ گل‌خانه‌ای و گرمایشِ زمین ناشی از آن کاهش یابد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی