Anthropogenic

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«انسان‌زاد»، «انسان‌آوَرد»، «انسان‌پَدید» یا «آنتروپوژنیک»  (Anthropogenic) به آن‌چه که به پیدایش و تکامل انسان و ماحَصَل فعالیت‌های بشری مربوط است گفته می‌شود. این اصطلاح برای متمایز کردن پدیده‌هایی که به صورت طبیعی و به واسطهٔ دینامیکِ درونی طبیعت رخ می‌دهند با پدیده‌هایی که به واسطهٔ فعالیت‌های انسان رخ می‌دهند (یا شدّت می‌یابند) استفاده می‌شود. به عنوان مثال، این اصطلاح اغلب برای تفکیک میان انتشارات طبیعی گاز‌های گل‌خانه‌ای و انتشارات ناشی از فعالیت‌های بشری به کار می‌برد که این شائبه را به وجود آورده است که پدیده‌ٔ تغییر اقلیم عامل انسانی دارد (Anthropogenic climate change).

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی