Virtuous circle and Vicious circle

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«چرخه‌ی فضیلت» (virtuous circle) و «چرخه‌ی رذیلت» (vicious circle) به زنجیره‌ای پیچیده از رویدادها گفته می‌شود که از طریقِ مکانیسمِ بازخورد (feedback) یکدیگر را تقویت می‌کنند. چنان‌چه این تقویت در راستایِ ایجادِ نتایجی روز به روز بهتر باشد به آن «چرخه‌ی فضیلت» می‌گویند. اما چنانچه این تقویت نتایجی بدتر ایجاد کند دچارِ «چرخه‌ی رذیلت» هستیم.

گروه ترجمه
برخی از ترجمه و ویرایش متن‌های منتشر شده در یوتوپیا توسط گروه ترجمه انجام می‌گیرد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید!

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی