Zero-sum

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«مجموع-صفر» یا «حاصل‌-صفر» (zero-sum) به وضعیتی گفته می‌شود که سود (gain) یا زیانِ (loss) هر کدام از مشارکت‌کنندگان، دقیقاً مساوی زیان یا سودِ سایرِ مشارکت‌کنندگان است.

مرتبط با همین مفهوم، می‌توان به «بازی مجموع-صفر» یا «بازی حاصل-صفر» (zero-sum game) اشاره کرد که مفهومی در اقتصاد و نظریه‌ی بازی‌ها است. اگر قواعدِ حاکم بر یک وضعیت به گونه‌ای باشد که حاصلِ جمعِ کلِ سودهای حاصل شده توسطِ همه‌ی مشارکت‌کننده‌ها در آن وضعیت منهای حاصلِ جمعِ کلِ ضررها برابر با صفر شود،آن وضعیت را بازی مجموع-صفر می‌گویند. مثلاً تقیسم کردنِ یک کیک. هر کس که قطعه‌ای بر می‌دارد، سهمِ دیگران کاهش می‌یابد چرا که مقدارِ کلی کیک ثابت است.

در مقابلِ این وضعیت، «بازی غیرمجموع-صفر» یا «بازی غیرحاصل-صفر» (non-zero-sum game) قرار دارد که در آن جمع کل سودها و زیان‌ها مشارکت‌کننده‌ها می‌تواند کمتر یا بیشتر از صفر باشد.

بازی حاصل‌ْصفر ذاتاً رقابتی (competitive)‌ هستند و حتماً برنده و بازنده دارند، در حالی‌که بازی‌های غیرحاصلْ‌صفر ممکن است رقابتی یا غیررقابتی باشند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی