Deforestation

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«جنگل‌زدایی» (deforestation) به پاکسازی مناطق جنگلی گفته می‌شود. تبدیل زمین‌های جنگلی به  مزارع کشاورزی، چراگاه یا مناطق شهری و صنعتی از نمونه‌های جنگل‌زدایی است. اما گاه، جنگل‌زدایی به خاطر استفاده و فروش چوب درختان به عنوان سوخت یا مواد اولیه مورد رخ می‌دهد. مناطق پاکسازی شده معمولاً دچار فرسایشِ خاک شدید می‌شوند، چرا که پوشش گیاهی مناسب برای تثبیت خاک ندارند.

فرایند جنگل‌زدایی در بیشتر مناطق جهان رخ داده است. حدود نیمی از جنگل‌های اصلی دنیا تا سال ۲۰۱۱ از بین‌ رفتند که اکثریت آن‌ طی ۵۰ سال گذشته رخ داده است. بی‌توجهی یا فقدانِ ارزشِ نسبت داده‌شده به جنگل‌ها، کمبودِ دانش، مدیریتِ نادرست، سهل‌انگاری و کمبود قوانین زیست‌محیطی باعث می‌شود که جنگل‌زدایی در مقیاسی بزرگ‌تر رخ دهد. جنگل‌زدایی در بسیاری از کشورها به‌طور طبیعی و انسانی رخ می‌دهد و در حال حاضر نیز انجام می‌پذیرد. جنگل‌زدایی، باعث انقراض گونه‌های زیستی، تغییرات اساسی در چرخهٔ کربن، تغییرات شرایط آب و هوایی، ایجاد بیابان‌ها و جابه‌جایی جمعیت می‌شود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی