Productivity

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«بهره‌وری» یا «بارآوری» گاه به معنایِ انجام دادنِ کارهایِ درست، به شیوه‌ی درست تعریف می‌شود. اگر یک بنگاه کارِ درست را انجام دهد، آن بنگاهِ «اثربخش» (effective) است. اگر کاری را به شکلِ درست انجام دهد «کارا» یا «کارآمد» (efficient) است. اما اگر بتواند کارِ درست را به شکلِ درست انجام دهد «بارآور» یا «مولّد» (productive) است.

اما بهره‌وری یا بارآوری در شرایطِ مختلف و بسته به موضوع مورد مطالعه به شکل‌هایِ دیگری نیز تعریف می‌شود. مثلاً گاه بهره‌وری را به مثابهِ شاخصی برایِ اندازه‌گیریِ «کارآیی» (efficiency) یک بنگاهِ تولیدی در نظر می‌گیرند و آن‌را به صورتِ نسبتِ کلِ خروجی‌هایِ دارایِ ارزشِ آن بنگاه به کلِ ورودی‌هایِ دارایِ ارزشِ آن تعریف می‌کنند. خروجی‌هایِ فاقدِ ارزش (مانند زباله) نیز در واقع نوعی ورودی هستند، چون برایِ فرآوریِ آن‌ها باید هزینه و منابعِ مختلف «صرف» شود. پس اگر سایرِ متغیرها را ثابت فرض کنیم، کارآییِ بنگاهی که پسماندِ بیشتری تولید می‌کند کمتر از بنگاهی است که پسماندِ کمتری تولید می‌کند.

به این ترتیب:

  • کارآییِ بنگاه با افزایشِ خروجیِ ارزشمندِ آن افزایش می‌یابد (با فرضِ این‌که میزانِ پسماند و ورودیِ ارزشمندِ آن بنگاه ثابت بماند).
  • کارآییِ بنگاه با کاهشِ ورودیِ ارزشمندِ آن افزایش می‌یابد (با فرضِ این‌که میزانِ پسماند و خروجیِ ارزشمند آن بنگاه ثابت بماند).
  • کارآییِ بنگاه با کاهشِ پسماندِ خروجی از آن افزایش می‌یابد (با فرضِ این‌که ورودی و خروجیِ ارزشمند آن بنگاه ثابت بماند).

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی