Appropriate technology

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«فن‌آوریِ مناسب» (appropriate technology) به نگرشِ ویژه‌ای در انتخاب و کاربردِ فن‌آوری گفته می‌شود که طرف‌دار فعالیت‌های صنعتی یا اقتصادیِ کوچکْمقیاس[۱]small-scale، غیرمتمرکز[۲]decentralized، کارگَرا[۳]labor-intensive، انرژیْ‌کارا[۴]energy-efficient، سازگار با محیطِ زیست، از نظرِ محلی خودبسنده[۵]locally autonomous و مردمْ‌محور[۶]people-centered است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. small-scale 

  2. decentralized 

  3. labor-intensive 

  4. energy-efficient 

  5. locally autonomous 

  6. people-centered 

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی