Counterproductivity

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«پادبهره‌وری»، «پادکارآیی» یا «پادبارآوری» (counterproductivity) به معنایِ وضعیتِ معکوسِ «بهره‌وری»، «کارآیی» یا «بارآوری» (productivity) است.

توجه کنید که پادبهره‌ور با آن‌چه که بهره‌وریِ‌ کمی دارد (low productive) یا فاقدِ بهره‌وری است (unproductive) فرق می‌کند. پادبهره‌وری به معنایِ وضعیتی است که تخریب‌گرِ بهره‌وری است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی