study

با استفاده از این خودآزمایی می‌توانید «سواد اکولوژیک» خود را بسنجید. در هر آزمون، ده پرسش به صورت تصادفی از میان ده‌ها پرسش موجود در «مخزن سؤال» انتخاب می‌شوند. در پایان هر آزمون فرصت دارید پرسش‌ها و پاسخ‌های مربوط را مرور کنید.