Medicalization

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

«پزشکی شدن» (medicalization) مفهومی جامعه‌شناسیک است که به فرایندی اشاره می‌کند که طی آن بخش عظیمی از کنش‌های آدمی که از دیرباز در مقوله‌هایی خارج از حوزه‌ی طبابت و درمان مطرح و مطالعه می‌شده‌اند، تحتِ قلمرو و حوزه‌ی اقتدار پزشکی مدرن دربیایند و از طریق تعاریف، ابزارها و مداخله‌های پزشکی کنترل و مدیریت شوند. از نظریه‌پردازان مطرح در این خصوص می‌توان به ایوان ایلیچ (Ivan Illich) و میشل فوکو (Michel Foucault) اشاره داشت که رابطه‌ی قدرت و پزشکی را در تألیفات خود به کرات مورد مطالعه و تبیین قرار داده اند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی