Monoculture

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

تک‌کشتی، تک‌محصولی، تک‌زراعی یا تک‌کاشتی (Monoculture) به نوعی از کشاورزی گفته می‌شود که در آن فقط یک گونه‌ی گیاهی (یا محصول) در مزرعه کشت می‌شود. در مقابل، چندکشتی یا چندمحصولی (polyculture) قرار دارد که بیش از یک گونه‌ی گیاهی (یا محصول) به طورِ همزمان و در یک مزرعه کشت می‌شوند. تک‌کشتی به صورتِ گسترده‌ در کشاورزیِ صنعتیِ مدرن به کار می‌رود و اگر چه منجر به افزایشِ کارایی کشت و برداشت شده است، اغلب با مشکلاتِ عمیقی نظیرِ افزایشِ بروزِ آفات و بیماری‌ها، افزایشِ مصرفِ کودهای شیمیایی و سمومِ گیاهی و کاهشِ تنوعِ ژنتیکی و زیستی رو به روست.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی