Regenerative

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

باززاینده یا نوزاینده، باززا یا زادگر (regenerative) به فرایندهایی گفته می‌شود که می‌توانند خود را مرمت کنند و به وضعیتِ سابقِ خود بازگردند (restore)، یا قادرند خود را از نو بازآفرینی کنند (renew) و یا می‌توانند منابعِ انرژی و ماده‌ی موردِ نیاز خود را در صورتِ نیاز مجدداً احیاء کنند (revitalize). به این ترتیب، فرایند‌های باززاینده سیستمی را ایجاد می‌کنند که قادر است پایایی نسبی خود را حفظ کند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی