Author

جان تاکارا

جان تاکارا has 1 articles published.

جان تاکارا
جان تاکارا نظریه‌پرداز و ترویج‌گرِ نوآوریِ عوامانه ((grassroot innovation)) در راستایِ سازمان‌دهیِ اقداماتِ نظری و عملی برای ایجادِ آینده‌ای پایا است.

شهر به مثابهِ سیستمی زنده

عنوانِ اصلیِ مطلبِ زیر، که به شکلی بیانیه‌گون تدوین شده، «بیانیه‌ای برای پایانِ آرمان‌شهرها: شهرها به مثابهِ سیستم‌هایی زنده» است. نویسنده از شهرِ سالم به مثابهِ مکانی برای ملاقات، مشارکت و اتصال یاد می‌کند، نگرشی که ارائه‌ی روایتی نوین از شهر را طلب می‌کند.

برو بالا