Sustainability

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

 

«پایایی» یا «پایداری» (Sustainability) به وضعیتی اشاره می‌کند که در آن جامعه‌های انسانی همراه با اکوسیستم‌های مختلف حاضر در کرهٔ زمین می‌توانند به شیوه‌ای همبسته، متکثر و زایا امکان و ظرفیت ادامهٔ حضور بلند خودمدت را حفظ کنند. در نگاهی کلّی‌تر، پایایی، نشان‌دهندهٔ ظرفیتِ تحمّل (endurance) سیستم‌ها یا فرایندها است. مفهوم پایایی معمولاً دربرگیرندهٔ حوزه‌های مختلفی نظیر اکولوژی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ است و رسیدن به آن مستلزم در نظر گرفتن خصوصیت‌های ذاتی یا مطلوب در همهٔ این حوزه‌هاست.

دربارهٔ ابعاد مفهوم پایایی اختلاف نظر زیادی است. این اصطلاح گاه به شیوه‌ای محدود یا سطحی تعریف می‌شود و به موضوعی کوچک‌تر (در مقایسه با حیات بلندمدت انسان بر کرهٔ زمین) تقلیل می‌یابد. مثلاً صحبت از پایایی یک کسب و کار (sustainable business) یا یک شهر (sustainable city) می‌شود که اغلب به معنای اتخاذ سیاست‌های بهینه‌تر اقتصادی یا زیست‌محیطی است. این روی‌کردها در حوزه‌های خُرد خود با اهمیت هستند، اما به صورت قابل بحث، می‌توان گفت که پایایی نهایی جوامع بشری در کرهٔ زمین مستلزم اتخاذ روی‌کردها و استراتژی‌های کلّ‌گرا (holistic)، بلندمدّت (long term)، تلفیقی (integrative)، همیارانه (cooperative)، اخلاقی (ethical) و دموکراتیک (democratic) است. از این نظر مفهوم پایایی یک مفهوم کلیدی، استراتژیک و رادیکال دربارهٔ آیندهٔ احتمالی انسان‌ها و سایر گونه‌های زیستی در کرهٔ زمین است.

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی