Author

دیوید فلمینگ

دیوید فلمینگ has 1 articles published.

دیوید فلمینگ
دیوید فلمینگ اندیشمند و نویسنده که بیش از ۳۰ سال رویِ‌کتابِ مهمش به نامِ «منطقِ بی‌نقص: فرهنگِ لغتی برای آینده و بقا در آن» کار کرد.

چماقِ بزرگ

زورگویی نیرومندترین ابزار اقناع‌سازی است؛ ابزاری که با طلوعِ دورانِ بازار در جوامع کمرنگ شد. اما حالا که به پایانِ دورانِ بازار نزدیک می‌شویم باید بتوانیم چسب‌هایِ دیرینه‌ی اجتماعی از جنسِ فرهنگ و سرمایه‌هایِ اجتماعی را احیا کنیم. در غیرِ این‌صورت پذیرایِ منطقِ چماق خواهیم بود.

برو بالا