کتاب‌هایی که می‌رویند

در مطالب کوتاه/نوشته شده در سال ۲۰۱۴ توسط
یک هنرمند مفهومی اسکاتلندی به نام کِی‌تی پَترسون برای خلقِ یکی از آثارِ هنری‌اش دست به اقدامی غیرمتعارف زده است. او قصد دارد کتاب‌خانه‌ای در آینده درست کند؛ کتاب‌خانه‌ای که کتاب‌هایش از درخت‌هایی که در سال ۲۰۱۴ کاشته شده‌اند تولید خواهند شد و متنِ آن‌ها در سال‌های آینده نوشته می‌شود اما تا یک قرنِ دیگر خوانده نخواهد شد. جوهرِ این پروژه «رویاندنِ کتاب» است؛ که با همکاری درخت‌ها، مولف‌ها و هنرمندان انجام می‌شود.

یک هنرمند مفهومی[۱]conceptual artist اسکاتلندی به نام کِی‌تی پَترسون[۲]Katie Paterson‌ برای خلقِ یکی از آثارِ هنری‌اش دست به اقدامی غیرمتعارف زده است. او قصد دارد کتاب‌خانه‌ای در آینده[۳]Future Library درست کند؛ کتاب‌خانه‌ای که کتاب‌هایش از درخت‌هایی که در سال ۲۰۱۴ کاشته شده‌اند تولید خواهند شد. جوهرِ این پروژه «رویاندنِ کتاب»[۴]growing the books است؛ که با همکاریِ درخت‌ها، مولف‌ها و هنرمندان انجام می‌شود.

مثلِ زیبایِ خفته، متن‌ها حدودِ یک قرن خواهند آرمید تا روزی که به روی زندگی بیدار شوند. این پروژه یک کارِ‌ گروهی ورای عمرِ محدودِ آدمی است. آهستگی، حوصله، امتداد، پیوستگی، آینده‌نگری و نگاهِ همبسته بینِ انسان و رویش و طبیعت در تار و پود این اثرِ هنری قرار دارند.

کِی‌تی پَترسون در ناحیه‌ای خارج از اسلو پایتختِ نروژ بیشه‌ای کاشته است. صد سال بعد، این درخت‌ها قطع خواهند شد و چوب‌هایش به کاغذ تبدیل می‌شوند و با استفاده از آن کاغذ، ۱۰۰ کتاب برای اولین بار منتشر خواهند شد. کتاب‌هایی که نویسنده‌های مختلف طی ۱۰۰ سالِ‌ آتی (هر سال یک کتاب) برای انتشار در سال ۲۱۱۴ در اختیار کتاب‌خانه قرار خواهند داد. هر ده سال یک‌بار ده (۱۰) فردِ معتمد به عنوانِ‌ مسئول امتدادِ پروژه انتخاب می‌شوند. آن‌ها پیش‌نویس‌ِ کتاب‌هایی را که نویسندگانِ مختلف برای چاپ در ۲۱۱۴ به پروژه تحویل می‌دهند نگهداری می‌کنند و همچنین تیمِ بعدی برایِ دهه‌ی آتی را انتخاب خواهند کرد. به این ترتیب، ۱۰۰ سالِ دیگر ده نفر خواهند بود که خلقِ این اثرِ هنری را به پایان برسانند.

مثلِ زیبایِ خفته، متن‌ها حدودِ یک قرن خواهند آرمید تا روزی که به روی زندگی بیدار شوند. این پروژه یک کارِ‌ گروهی ورای عمرِ محدودِ آدمی است. آهستگی، حوصله، امتداد، پیوستگی، آینده‌نگری و نگاهِ همبسته بینِ انسان و رویش و طبیعت در تار و پود این اثرِ هنری قرار دارند؛ اثری که سال‌ها بعد از مرگِ کِی‌تی پترسون کامل خواهد شد. او می‌گوید:

کتاب‌ها را به درخت‌ها سپردن و به پاسداری‌ِ جنگل مؤمن بودن برای مدت ۱۰۰ سال. این دعوتی است برای همه‌ی نویسنده‌ها؛ که به مفاهیمی فکر کنند که خواننده‌هایی نامشخص در آینده‌ای دور آن‌ها را خواهند خواند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. conceptual artist 

  2. Katie Paterson 

  3. Future Library 

  4. growing the books 

برو بالا