Author

رضا داوری اردکانی

رضا داوری اردکانی has 1 articles published.

رضا داوری اردکانی
رضا داوری اردکانی، فیلسوف و متفکر ایرانی و از چهره‌های شاخص در حوزهٔ نظریه‌پردازی فرهنگی و اندیشهٔ فلسفی است.
برو بالا