Author

کریس دی دکر

کریس دی دکر has 1 articles published.

کریس دی دکر
کریس دی دکر نویسندهٔ دو وبلاگ/مجلهٔ اینترنتی به نام‌های «مجلهٔ پایین‌فن» (Low Tech Magazine) و «مجلهٔ بی‌فن» (No Tech Magazine) است. فلسفهٔ حاکم بر نوشته‌های او این است که «ما نمی‌توانیم بپذیریم که همهٔ مشکلات دارای راه‌حل‌های بالافنانه (high tech) هستند.»

سردرگمی پیرامونِ کاراییِ انرژی

تأکید بر افزایشِ کاراییِ انرژی به معنای قطعی شمردنِ شیوهٔ زندگیِ معاصر است. اما اگر بخواهیم به شکلی معنادار با چالش‌هایِ بزرگِ معاصر، نظیرِ تغییر اقلیم یا وابستگی به سوخت‌های فسیلی رو‌به‌رو شویم، ضروری است که شیوهٔ کنونیِ زندگیِ مدرن را متحول سازیم. در این نوشته چندین نقدِ مهم که بر سیاست‌هایِ مبتنی بر افزایشِ کاراییِ انرژی وارد است بررسی می‌شود.

برو بالا