ایران و بحرانِ بزرگِ آب (گزارشِ موسسه‌ی منابعِ جهان درباره‌ی وضعیتِ تنشِ آب در کشورهای جهان در سال ۲۰۴۰)

در مطالب کوتاه/نوشته شده در سال ۲۰۱۵ توسط

موسسه‌ی منابعِ جهان[۱]World Resource Institute اقدام به پیش‌بینیِ وضعیتِ آب در ۱۶۷ کشورِ جهان در سال‌های ۲۰۲۰، ۲۰۳۰ و ۲۰۴۰ کرده است. بنا بر این پیش‌بینی، احتمالاً افزایشِ جمعیت، افزایشِ مصرف و گسترشِ شهرنشینی تقاضا برایِ آب را در سراسرِ جهان افزایش خواهد داد. گزارش به صورتِ کلی بسیار نگران کننده است و چشم‌اندازِ خطرناکی را از آینده‌ی جهان تصویر می‌کند. اما آن‌چه آن‌را نگران‌کننده‌تر می‌کند فهرستِ ۳۳ کشوری است که تا سالِ ۲۰۴۰ «به شدت» دچارِ تنشِ آب (water stress) خواهند شد. نامِ کشورِ ما ایران نیز در اوایلِ این فهرست به چشم می‌خورد و همان‌طور که در نقشه‌ی زیر میبینید همراه با اغلبِ کشورهای خاورمیانه با خطرِ بروزِ تنشِ آبِ بسیار زیاد مواجه است.

water_stress_world_map_large

منطقه‌ی خاورِمیانه هم‌اکنون نیز از لحاظِ امنیتِ آب (water security) در شمارِ فقیرترین مناطقِ جهان است. کشورهایِ این منطقه با نرخِ بسیار بالایی از سفره‌های آبِ زیرزمینی و سایرِ منابعِ آبی خود بهره‌برداری می‌کند. با توجه به خشونت‌های منطقه‌ای و آشوب‌های سیاسی در منطقه که توجهِ جهانیان را نیز به خود جلب کرده است، بحرانِ آب موضوعی حاشیه‌ای به نظر می‌رسد. اما باید توجه داشت که کمبودِ آب در سوریه احتمالاً در بروزِ ناآرامی‌ و در نهایت جنگِ داخلی در این کشور نقش بازی کرده است: کاهشِ روزافزونِ منابعِ آب و سوءمدیریتِ مزمن در سوریه باعث مهاجرتِ یک و نیم میلیون نفر که اغلب کشاورز و دام‌دار بودند به مناطقِ شهری شد که به نوبه‌ی خود وضعیتِ ناپایدارِ سوریه را بحرانی‌تر ساخت.

شورایِ امنیتِ ملیِ آمریکا[۲]U.S. National Intelligence Council در بهارِ ۲۰۱۲ گزارشی علنی درباره‌ی امنیتِ آب در جهان تهیه کرد. بر اساسِ این گزارش، چندین منطقه در جهان شاملِ شمالِ آفریقا، خاورِمیانه و آسیایِ جنوبی در دهه‌ی آینده و بعد از آن با چالش‌های عظیمِ آب مواجه خواهند بود. بر اساسِ‌این گزارش، بیشترِ کشورهایی که برایِ آمریکا اهمیتِ ویژه‌ای دارند آن‌چنان مشکلاتِ آبِ عظیمی را تجربه خواهند کرد که با افزایشِ ریسکِ بروزِ ناپایداریِ اجتماعی، فروپاشیِ دولت و افزایشِ تنش‌های منطقه‌ای مواجه خواهند شد و در نتیجه ناتوان از همکاری با آمریکا خواهند گردید.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. World Resource Institute 

  2. U.S. National Intelligence Council 

برو بالا