Tag archive

کوته‌نظری

دلایلِ فروپاشی جوامع صنعتی کشف شد (طنز)

سیستم‌های غالبِ اقتصادی مدرن به مثابه فردی هستند که بر سرِ شاخه‌ای نشسته و در حالِ بریدن آن است (يکی بر سر شاخ، بن می بريد). منتقدانِ نظمِ ناپایای موجود اغلب چه پاسخ‌هایی دریاف می‌کنند؟ چند نمونه‌ از این پاسخ‌ها را به زبانِ طنز بخوانیم.

برو بالا